Fakta TV-akšuvnna NRK birra

Fakta TV-akšuvnna NRK birra

Dán jagi manná TV-akšuvnna ruhta veahkehit mánáid geat gillájit sođiid ja konflivttaid. Ovttas mii sáhttit addit badjel 100 000 mánnái vejolašvuođa stoahkat, oahppat ja eallit ráfis.

Dása manná ruhta

Juohke guđát mánná máilmmis šaddá bajás sođiin ja konflivttain, eai ge leat goassige leamaš nu olu mánát báhtarusas go dál.

Redd Barna lea doppe gos mánát dárbbašit veahki ja veahkeha mánáid ja sin veahkeheddjiid oažžut dan veahki maid dárbbašit. Eaktodáhtolaččat ja gieddebargit lagašbirrasis leat dat duohta sáŋgárat. Sii leat mielde addimin mánáide oadjebasat mánnávuođa.

Danne manná ruhta doaibmabijuide mat dahket bearrašiid, skuvllaid ja lagašbirrasiid oadjebasabun mánáide.

Ovttas mii galgat:

  • Veahkehit mánáid gieđahallat lossa dáhpáhusaid, addit dearvvašvuođaveahki ja rivttes biepmu
  • Veahkehit láhpáhallan mánáid ja bearrašiid fas gávnnadit
  • Sihkkarastit oadjebas geainnu skuvlii ja fas ruoktot ja oadjebas luohkkálanjaid gos oahppit besset oahppat
  • Fállat mánáide oadjebas guovlluid lagašbirrasis gos sáhttet stoahkat ja suohtastallat

Ruđat galget juhkkojuvvot prošeavttaide Ukrainas, Syrias, Bangladeshas, Mátta-Sudanas, Kongo demokráhtalaš dásseválddis ja Norggas. Norggas mii áigut veahkehit mánáid geat leat báhtaran sođiin ja konflivttain.

SEARVVA DÁNJAGÁŠ DEHÁLEAMOS SOTNABEAIVÁZZIMII GOLGGOTMÁNU 20.B.!

Fakta TV-akšuvnna NRK birra

Mii TV-akšuvdna NRK lea?
TV-akšuvdna NRK lea máilmmi stuorámus ruhtačoagginakšuvdna go mihtida eaktodáhtolaččaid ja čoggojuvvon ruđa logu juohke ássi ektui. Akšuvdnabeaivvi golggotmánus čoalkkuhit 100 000 ruhtačoaggi 2,5 miljovnna uksii.

 

Goas lea 2024 akšuvdnabeaivi?
2024:s lea akšuvdnabeaivi golggotmánu 20. beaivvi. NRK:s lea njuolggosátta dan beaivvi, ja P3-akšuvdna čađahuvvo ovdalaš dan.

 

Gii TV-akšuvnna organisere?
TV-akšuvnna organisere čállingoddi mas lea lagaš ovttasbargu dainna geas lea TV-akšuvdna. Čállingoddi koordinere 7000 eaktodáhtolačča miehtá riikka ja organisere ruhtačoaggima 500 gieldda- ja gávpotoasselávdegotti bokte.

 

Gii vállje prošeavtta mii oažžu TV-akšuvnna?
Sierra ruhtačoagginráđđi man NRK stivra nammada, vuostáiváldá ja árvvoštallá organisašuvnnaid ohcamušaid mat háliidit oažžut TV-akšuvnna. Áibmomediahoavda mearrida loahpalaččat gii oažžu TV-akšuvnna. Ruhtačoagginráđis lea maiddái ovddasvástádus bearráigeahččat mo ruhta geavahuvvo.

 

Man guhká TV-akšuvdna lea lágiduvvon?
TV-akšuvdna lea lágiduvvon juohke jagi 1974 rájes ja lea addán heakkadehálaš veahki máŋgga miljovnna olbmui.

 

Manne ruhtačoaggit leat dehálepmosat TV-akšuvnnas?
Ruhtačoaggiid ánsu dat lea go mii nagodat čoaggit nu olu ruđa juohke jagi. Go ruhtačoaggit čoalkkuhit uvssaide, de muittuhit olbmuide mii TV-akšuvdna lea, masa ruhta manná ja ahte lea vejolaš addit ruđa. 2023 TV-akšuvnnas čogge ruhtačoaggit mearehis 94 miljovnna kruvnna guovtti tiimmas.

Mo don sáhtát veahkehit?

VUOLGGE RUHTAČOAGGIN
Hástal bearraša ja ustibiid dahkat seamma. Registrere iežat tvaksjonen.no:s čakčamánu 14.b. rájes.

 

RÁHKAT SPLEISSA
Spleissain sáhtát jođánit ráhkadit digitála ruhtalihti ja juohkit dan sosiála mediain, e-poasttas dahje eará kanálain. Mana spleis.no:i ráhkadit iežat persovnnalaš ruhtalihti. Digitála lihti sáhtát redigeret nu mo ieš háliidat ja juohkit dan iežat fierpmádagas.

 

SEARVVA LÁGIDIT AKŠUVDNABEAIVVI
Searvva plánet ja organiseret akšuvdnabeaivvi eaktodáhtolažžan. Galgá steiket váffeliid ja juohkit ruhtalihtiid. Jus orru miellagiddevaš, de váldde oktavuođa iežat fylkka fylkkaakšuvdnajođiheddjiin. Oktavuođadieđut leat tvaksjonen.no:s

 

OAČČO IEŽAT SKUVLLA MIELDE
Oaččo iežat báikkálaš skuvlla mielde TV-akšuvdnii. Geavat min nuvttá, digitála oahpahusláhčosa Salabys gos oahppit sáhttet oahppat dánjagáš fáttá birra. Olu skuvllat leat hárjánan lágidit skuvlagilvvu, bására dahje eará somás doaimma.

 

OAČČO IEŽAT BARGOSAJI MIELDE
Duháhiid mielde fitnodagat servet TV-akšuvdnii juohke jagi miehtá riikka. Du bargosadji sáhttá searvat TV-akšuvdnii go addá ruđa, searvá báikkálaš álbmogasbargui riŋget ealáhusdoaimmaid ovddas, čađaha ruhtačoaggima dahje vázzit ovttas ruhtačoaggin golggotmánu 22.b.

 

ČALMMUSTAHTE VEAHKKIN
Geavat iežat sosiála mediakanálaid juohkit dieđuid TV-akšuvnna birra. Čuovo min Facebookas, Instagramas, gos sáhtát liikot min poasttaide ja kommenteret daid. Áŋgiruša dánjagáš TV-akšuvnnas ja hála dánjagáš fáttá birra mielbargiiguin, ustibiiguin ja bearrašiin

 

DÁHPÁHUVVÁ GO JUOGA SUOHTAS?
Lehpet go lágideamen konsearttaid, básáriid, čájáhusaid dahje skuvlagilvvu? Jus hutkabehtet juoga suohttasa TV-akšuvnna oktavuođas, de sáhttibehtet ovdamearkka dihtii cavgilit báikkálaš aviisii, dahje ieža govvet ja almmuhit daid sosiála mediaide. Fylkkaakšuvdnajođiheaddjit váldet áinnas vuostá cavgilemiid.

 

DÁRBBAŠAT GO RÁVVAGIID?
Váldde oktavuođa iežat fylkkaakšuvdnajođiheddjiin. Oktavuođadieđut leat tvaksjonen.no:s.